Predaj

Dátum miesto a čas aukcie:

2018  Holiday Inn Žilina

09:00 – 12:00  Prehliadka vozidiel
14:00 – 16:00  Dražba vozidiel

 

Informácie o vozidlách v aukcii:

Elektronické prezentačné karty vozidiel, sú ktoré sú určené k predaju formou aukcie sú k dispozícii na internetových stránkach www.skodaclassiccars.sk  spoločnosti ŠKODA CLASSIC CARS s.r.o (ďalej len “SCC”) v sekcii GALÉRIA vozidiel. Táto ponuka je priebežne doplňovaná, 60 pracovných dní pred konaním aukcie – bude v sekcii GALÉRIA aukcie zverejnený zoznam vozidiel pre aktuálnu aukciu vrátane poradových čísel a vyvolávacích cien.

 

Prezentácia vozidiel:

Ponúkané vozidlá si majú účastníci aukcie možnosť prezrieť v hotely Holiday Inn Žilina. Každé vozidlo 30 dní pred konaním aukcie,  bude viditeľne označené poradovým číslom, pod ktorým bude ponúkané v aukcii a vnútri vozidla sa nachádza technická časť znaleckého posudku a kópie technického preukazu. Vozidlá budú otvorené, je umožnené štartovanie, nie však skúšobná jazda. Počas doby prehliadky vozidiel je zo strany SCC bude zaistený personál, ktorý bude poskytovať základné technické informácie k vozidlám a bude dbať o bezpečnosť účastníkov aukcie a ponúkaných vozidiel.

Registrácia:

Registrácia  je možná max. do 48 hodín  pred konaním aukcie formou prihlášky na aukciu v sekcii KONTAKT. Po vypísaní  správy v časti KONTAKT Vám zašleme registračný formulár a pri dodržaní registračných podmienok obdrží účastník registračnú kartu so svojim účastníckym číslom. V okamžiku prevzatia registračnej karty budú záujemcovia považovaní za účastníkov aukcie.

Miesto konania:

Samotná aukcia prebieha v priestoroch hotela Holiday Inn Žilina priamo v lobby hotela aj na parkovisku pred hotelom.

Priebeh aukcie:

Vedúci aukcie – dražiteľ  vždy pred začiatkom aukcie každého vozidla uvedie jeho poradové číslo, továrenskú značku a typ vozidla a jeho vyvolávaciu cenu. Vozidlo bude súčasne predstavené na projekčnom zariadení, kde bude uvedená fotografia vozidla a aukčné poradové číslo. Účastníci aukcie podávajú svoje najvýhodnejšie finančné návrhy na uzatvorenie kúpnej zmluvy zdvihnutím svojho registračného čísla nad hlavu ihneď po ohlásení jednotlivej výzvy. Za najvýhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na jednotlivé vozidlo bude považovaný návrh účastníka aukcie, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. V prípade, že žiadny z účastníkov aukcie neprejaví záujem o ponúkané vozidlo za jeho vyvolávaciu cenu, môže byť vyvolávacia cena vozidla znížená na čiastku, o ktorej SCC rozhodlo ako o najnižšej predajnej cene. Pri zahájení  aukcie na každé jednotlivé vozidlo musí účastník aukcie povinný zložiť v hotovosti na mieste alebo cez účet nevratnú zábezpeku 500,– eur /vrátane DPH/  V prípade, že uvedenú zábezpeku nezaplatí, považuje sa, že zmaril aukciu daného vozidla a nie je oprávnený sa zúčastniť aukcie vo vzťahu k ďalším vozidlám. Víťazným účastníkom aukcie sa v takomto prípade stáva v poradí ďalší účastník aukcie, za predpokladu, že zaplatí zábezpeku.

 

Úhrada kúpnej ceny:

Po skončení aukcie má každý víťazný účastník právo uzavrieť kúpnu zmluvu na toto vozidlo. Takýto účastník aukcie je oprávnený doplatiť plnú kúpnu cenu zvýšenú o administratívny poplatok vo výške 200,– eur /vrátane DPH/,  vkladom, a to na účet SCC. Podklady pre úhradu doplatku dostane každý víťazný účastník aukcie pri zložení zábezpeky. V prípade, že víťazný účastník aukcie nezaplatí v stanovenom termíne celú kúpnu cenu, zložená nevratná zábezpeka prepadá a uzatvorenie zmluvy na kúpu tohto vozidla môže byť ponúknuté účastníkovi aukcie s druhým najvyšším návrhom kúpnej ceny v poradí.

Kúpna zmluva:

Po pripísaní čiastky uvedenej v podkladoch pre úhradu doplatku na účet SCC bude s víťazným účastníkom aukcie spísaná v prevádzke SCC kúpna zmluva. Kúpna zmluva  musí byť podpísaná registrovaným účastníkom aukcie, v prípade, že to nie je z akýchkoľvek dôvodov možné, je registrovaný účastník povinný splnomocniť na podpis kúpnej zmluvy inú osobu. Toto splnomocnenie [ FO / PO ] nemusí byť overené notárom.

 

Prevzatie vozidla:

Víťazný účastník aukcie je povinný prevziať si vozidlo do 5 pracovných dní od konania aukcie.